Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

2.semināra programma 17.-19.jūnijs

PUBLISKĀ ĀRTELPA KĀ SOCIĀLĀS ATDZIMŠANAS VEICINĀŠANAS INSTRUMENTS
Intensīvā apmācības programma stratēģiskai pieejai telpiskajā plānošanā.
Arhitektu namā, Torņa ielā 11, Rīgā
17.06. – 19.06. 2011.

1.Tematiskais bloks : METODE

Mērķis: Stratēģisko projektu definīcija stratēģiski svarīgas pilsētas attīstības zonās.
Metodoloģija: Problemātikas detalizācija lietojot telpisko un sociālo analīzes metodes.
Projekta definīcijas strukturēšana tās telpiskā un vēsturiskā vidē.

2. SEMINĀRS NO PROJEKTA DEFINĪCIJAS LĪDZ PROJEKTA PLĀNAM
1. diena 17.06., piektdiena

08.30 – 09.00 Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija
09.00 – 09.15 2 semināra atklāšana, Marks Geldofs
09.15 – 09.45 RDPAD vadītāju uzruna. Jautājumu, atbilžu sesija par projekta attīstību.
09.45 – 10.45 Programmas dalībnieku „mājas darbu” prezentācijas
Programmas vadītāju komentāri. Debates.

10.45 – 11.00 Kafijas pauze

11.00 – 12.30 Programmas dalībnieku „mājas darbu” prezentācijas (turpinājums)
Programmas vadītāju komentāri. Debates.
12.30 – 13.15 Apkaimju raksturojums – Latvijas ekspertu komentāri
Sociālās vides – ekonomiskās vides – kultūrvides struktūra izvēlētajās apkaimēs. Galvenās problēmas un iespējas. Debates.
13.15 – 14.00 Pusdienas pārtraukums
14.00 – 15.00 Pilsētvides politikas kopradīšana
Iedzīvotāju iesaistīšana publiskās ārtelpas transformācijas projektos.
Tina Sābi, Kopenhāgenas (Dānija) galvenā arhitekte
15.00 – 15.30 Projekta definīcija
Moderatori – programmas vadītāji.
Prof. Jans Shrjors, Lēvenes katoļu universitāte, Beļģija
Prof. Jefs Fan den Brūks, Lēvenes katoļu universitāte, Beļģija
Prof. Marks Martenss, Brīvā Briseles universitāte

15.30 – 15.45 Kafijas pauze

15.45 – 16.15 Ievads sociālajā plānošanā – Jonas Buchel, kopienu plānotājs, Vācija/Latvija
16.15 – 17.45 Darbs komandās
Vīzijas un atslēgjautājumu „ierāmēšana”, projekta definīcijas un izpētes jautājumu formulācija. Izpētes programmas sastādīšana. Darba shēmas sastādīšana – neskaidrie aspekti, tēmas. Moderatori – programmas vadītāji.
17.45 – 18.00 1. dienas noslēgums: rezultātu apkopojums un diskusijas
Moderatori – programmas vadītāji
Dienas pārskats: Mark Geldof

2. diena 18.06., sestdiena
Sociālā analīze

08.30 – 09.00 Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija
09.00 – 10.30 Semināra 2. dienas atklāšana
Visu ieinteresēto pušu iesaistīšana – tehnika un metodoloģija

10.30 – 10.45 Kafijas pauze

10.45 – 11.15 Komunikatīvā plānošana, publiskās debates (Turnhout Lielā tirgus (Beļģija) piemērs) Prof. Marks Martenss, Brīvā Briseles universitāte
11.15 – 12.45 Koprades problēmzonas
1. dienas komandu darba prezentācijas

12.45 – 13.30 Pusdienas pārtraukums

13.30 – 14.30 Koprades problēmzonas
1. dienas komandu darba prezentācijas
14.30 – 15.45 Projekta definīcija, ambīcijas un kvalitātes
Prakse Beļģijā
Inteliģentais klients
Kristiāns Borē, Antverpenes galvenais arhitekts – Beļģijas komunikatīvās plānošanas kvalitātes – Flandrijas krastmalas (Beļģija) piemērs
Diskusijas moderatori – programmas vadītāji un Marks Geldofs

15.45 – 16.00 Kafijas pauze

16.00 – 17.45 Darbs komandās
Pilsēttelpas vīzijas izstrādāšana
Projekta definīcijas adaptācija un precizēšana (pilsētvietas)
Diskusijas moderatori – programmas vadītāji un Kristians Borē
17.45 – 18.00 1. dienas noslēgums: rezultātu apkopojums
Moderatori – programmas vadītāji
Dienas pārskats: Mark Geldof

3. diena 19.06., svētdiena
Projekta plāns

08.30 – 09.00 Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija
09.00 – 09.15 Semināra 3. dienas atklāšana – moderators Marks Geldofs
09.15 – 11.15 Vīzijas un projektu definīcijas
Komandu darba prezentācijas
Programmas vadītāju komentāri.
Nakuru piemērs – Prof. Jefs Fan den Brūks, Lēvenes katoļu universitāte, Beļģija

11.15 – 11.30 Kafijas pauze

11.30 – 13.30 Komandu darbs
Projekta plāna izstrāde
Moderatori – programmas vadītāji un Kristians Borē

13.30 – 14.00 Pusdienas pārtraukums

14.00 – 17.45 Grupu sanāksme
Darba kopsavilkums – projekta definīcija un projekta plāns
Jaunā mājas uzdevuma pārskats
Projekta attīstība un „research by design” – Spoor Nord piemērs – Prof. Jefs Fan den Brūks, Lēvenes katoļu universitāte, Beļģija
Moderatori – programmas vadītāji
Pārskats – Marks Geldofs, IAP organizatori
17.45 – 18.00 Komandu darba kopsavilkums – moderatori – programmas vadītāji
Dienas pārskats: Marks Geldofs

___________________________________________________________________

PUBLIC SPACE AS A LEVER FOR SOCIAL REVIVAL
Intensive Program for a strategic approach to spatial planning
Architects’ house ,Torna iela 11, Riga

17.06. – 19.06.2011
Aim Project: definition for strategic projects in strategic areas in Riga
Methodology: Refining terms of references via spatial and social analysis.

Framing the project definition in his historical and spatial space.

Session 2 FROM PROJECT DEFINITION TO PROJECT PLAN
Day 1:  17.06 Project definition

08.30 – 09.00 Registration and coffee
09.00 – 09.15 Opening of the 2nd Session by Marc Geldof
09.15 – 09.45 Introduction of cooperation. City development department
09.45 – 10.45 Overview of homework
Presentation homework per team: 15 min.
Comments by coaches
10.45-11.00 Coffee break
11.00-12.30 Overview of homework
Presentation homework per team: 15 min.
Comments by coaches
12.30-13.15 Testimony
Statement by invited Latvian experts, district management and NGO’s on:
Social-cultural-economical structure of selected neighbourhoods
Key problems and opportunities related to the strategic areas
Open discussion moderated by the coaches
13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.00 Co-production of policy
Involving inhabitants in transforming public spaces
Tina Saaby, City Architect Copenhagen
15.00 – 15.30 Project definition.
15.30 – 15.45 Coffee
15.45 – 16.15 Introduction in Social Planning. Jonas Buchel
16.15 – 17.45 Teamwork
Framing (key-issues, vision) and defining project definition and research questions. Formulating research programme.
Which themes, aspects are still to be questioned and how: work scheme.
Supervision by the coaches.
17.45 – 18.00 Closing of the day
Short comments on the teamwork by the coaches

Report by Marc Geldof and IP secretariat

Day 2: 18.06 Social analysis

08.30 – 09.00 Registration and coffee
09.00 – 10.30 Opening of the day
Involvement of stakeholders: techniques and methodologies.
10.30 – 10.45 Coffee
10.45 – 11.15 Case : public debate on the Great Market of Turnhout
Marc Martens, prof. Vrije Universiteit Brussels, Belgium
11.15 – 12.45 Problematizing cases in terms of co-production
Focussed presentations of each team (teams present guided by questions they prepared the day before)
12.45 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 Problematizing cases in terms of co-production
Focussed presentations of each team (teams present guided by questions they prepared the day before)
14.30 – 15.45 Project definition, ambition and Quality
Practices in Flanders
Intelligent Client
Kristiaan Borret, City-Architect Antwerpen, Belgium Communicating Quality (the case of the Flanders Coast)
Jan Schreurs, prof. Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Discussion moderated by the coaches
15.45 – 16.00 Coffee
16.00 – 17.45 Teamwork
Elaboration of vision (area)
Adaptation and specification of project definitions (spots)
Supervision by the coaches and K. Borret
17.45 – 18.00 Short comments on the teamwork by the coaches

Closing of the day by Marc Geldof
Report by Marc Geldof and IP secretariat

Day 3 19.06 Project plan

08.30 – 09.00 Registration and coffee
09.00 – 09.15 Opening of the day by Marc Geldof
09.15 – 11.15 Visions and Project Definitions
Presentation by each team
The Nakuru case
Jef Van den Broeck, prof. Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Comments by the coaches
11.15 – 11.30 Coffee
11.30 – 13.30 Elaboration of a Project Plan (research program and work scheme)
Teams elaborate Project Plan
Supervision by the coaches and K. Borret
13.30 – 14.00 Lunch
14.00 – 18.00 Group session
Summary of PD and PP by each team
Definition of Homework by coaches
Exemplified by case Spoor Noord: Research by Design and Project Development
Jef Van den Broeck, prof. Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Questions and conclusions
Discussions moderated by the coaches
17.45 – 18.00 Short comments on the teamwork by the coaches
Closing of the day by Marc Geldof
Report by Marc Geldof and IP secretariat.

2 Comments

  1. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

  2. Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!