Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

Paredzamie rezultāti, ko plānots sasniegt, īstenojot IAP

Paredzamie rezultāti, ko plānots sasniegt, īstenojot IAP

Telpisko struktūru meti 5 Rīgas pilsēttepām
Dizaina priekšlikumi 5 publiskām ārtelpām apkaimēs
Projektu realizācijas programmas līdz 2014. gadam
Projektu mutiska saskaņošana ar visiem iesaistītajiem „aktieriem”, ieskaitot iedzīvotājus
Iestrādes Rīgas pilsētas publiskās ārtelpas stratēģijai
Izmēģināti jauni komunikatīvās plānošanas instrumenti Rīgas kontekstā
Publikācija par IAP rezultātiem latviešu un angļu valodā
Publikācija starptautiski atzītā izdevumā

Comments are closed.