Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

Programmas mērķi un uzdevumi

„Radi Rīgu” – intensīvās apmācību programmas (IAP) galvenais (ilgtermiņa) mērķis
izmantojot publisku ārtelpu kā instrumentu, dot impulsu sociālai atdzimšanai Rīgas pilsētvidē.

Lai sasniegtu šo mērķi, IAP uzstāda vairākus īstermiņa apakšmērķus:
- Iemācīties inovatīvi projektēt jaunā sociāli – ekonomiskā un politiskā vidē
- Izstrādāt un izmēģināt jaunus komunikatīvās plānošanas instrumentus
- Sagatavot materiālus un iestrādes reālai, kvalitatīvai un dzīvotspējīgai pilsētas publiskās ārtelpas rīcības programmai
- Iniciēt un praktiski pierādīt integrētas pieejas pilsētvides plānošanai un attīstības efektivitāti
- Intensificēt Latvijas augstākās izglītības dalību pilsētas attīstībā, iesaistot augstskolas publisko ārtelpu revitalizācijas projektā
- Popularizēt Latvijas arhitektu darbu Eiropā, organizējot IP rezultātu publikāciju starptautiski atzītā izdevumā

IAP praktiskie uzdevumi:
- Apgūt pilsētvides attīstības inovatīvās prakses, pieaicinot šajā jomā atzītus ārzemju speciālistus
- Praktiski iziet caur dažādām plānošanas un projektēšanas stadijām, tādām kā:
          a. Projekta sagatavošana, projekta definīcijas izstrāde, koncepta attīstība, projekta izstrāde
          b. Diskusijas ar projektā iesaistītajām pusēm
          c. Projekta vadība, uzturēšana un pārvaldīšana – integrēta dizaina procesā
- Sagatavot realizācijai, vienojoties par risinājumu ar visām iesaistītām pusēm un nosakot finansiālus instrumentus, reālās apkaimju identitātei svarīgas publiskās ārtelpas
- Izstrādāt attīstības programmas 5 Rīgas pilsēttelpām, no kurām realizācijai tiks izvēlētas šo pils;ettelpu sociāli svarīgas „atslēgas” pilsētvietas
- Popularizēt pilsētvides speciālistu darbu Rīgas iedzīvotāju vidē, plaši publiskojot IAP darbību masu medijos, organizējot radošās darbnīcas, plenērus un apspriedes ar iedzīvotājiem

Comments are closed.